ПРОЕКТ: “Успяваме заедно”

 

ПРОЕКТ: “Успяваме заедно”


Процедура: „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2
Договор № BG05M9OP001-2.056-0014-C01
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
Приоритетна ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване


Безвъзмездна финансова помощ по ОП РЧР: 1 199 895.92 лв

Договор № BG05M9OP001-2.056-0014-2014BG05M2OP001-C01 
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
Приоритетна ос: Образователна среда за активно социално приобщаване

Безвъзмездна финансова помощ по ОП НОИР: 389 964.46 лв


Начало на проекта: 01.10.2021г.
Край на проекта: 30.06.2023 г.
Партньори: 
ДЕТСКА ГРАДИНА № 21 "ВИХРОГОНЧЕ" – с.Конуш;
ДЕТСКА ГРАДИНА 19 "ЩУРЧЕ";
Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии "Н икола Йонков Вапцаров" - гр.Хасково;
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ"- с.Войводово;
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" – с.Долно Големанци;
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" – с.Динево;
0СНОВНО УЧИЛИЩЕ "Св. св.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" – с.Конуш;
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" – с.Малево;
ШАНС И ЗАКРИЛА;
АКВА-3 ООД;
АТА-СТРОЙ ЕООД


Проектното предложение има за цел да създаде ефективен и иновативен модел за устойчива социално- икономическа интеграция на хора от уязвимите групи на територията на Община Хасково, насочен към повишаване на качеството на живот, намаляване на бедността и спиране на предаването на бедността през поколения. Нашата концепция се основава на междусекторен подход и комплекс от взаимно-допълващи се дейности, насочени към решаване на съществуващите проблеми пред лицата и семействата от уязвимите групи, съчетани с възможността за индивидуален подход, съобразен  с потребностите и желанията на целевите групи.
Проектът включва редица дейности за трайна интеграция на пазара на труда, включващи мерки за активиране, мотивационно и професионално обучение, осигуряване на субсидирана заетост, както и за насърчаване на предприемачеството и самостоятелната стопанска дейност. Ще бъде създадена  интегрирана  социално-здравна  услуга  в общността в  активно партньорство с неправителствения сектор, която ще  даде възможност за промоция на здравето, по-добро качество на живот и  грижа за  възрастните и хората с увреждания от маргинализираните групи. Трайната интеграция изисква да бъдат реализирани дейности за преодоляване на негативните стереотипи спрямо ромската общност и популяризиране на културната идентичност на ромите, като пълноценна част от гражданското общество в Хасково и в България.
Социално-икономическата интеграция е процес, който изисква продължителни и целенасочени усилия по отношение на децата и семействата. Необходимо е да намалим съществено дела на отпадналите от образование и да работим с родителите за тяхното активно участие, включително и "училище за родители". Проектът включва широк кръг допълнителни занимания с ученици, застрашени от отпадане и деца и ученици, за които българския език не е майчин, подобряване на образователната среда в техните училища и детски градини. Предвидени са и мерки за кариерно консултиране за осигуряване на успешен преход от образование към заетост.


Цели:
-насърчаването на икономическата активност и заетостта сред уязвимите групи;
-повишаване на квалификацията и подобряване на пригодността за заетост;
-подобряване на здравния статус и промоция на здравето в маргинализираните общности;
-повишаване на качествотото на живот и социална интеграция на възрастни хора  и  хора с увреждания;
-преодоляване на негативните стереотипи спрямо ромската общност;
-намаляване на дела на отпадналите от образователната система деца и ученици от уязвимите групи;
-подобряване достъпа до качествено образование за деца и ученици от уязвимите групи;
-подкрепа за по-лесен преход от образование към заетост.


Дейности по ОП РЧР
1. Активиране на неактивни лица и трудова медиация – очаква се да бъдат активирани най-малко 120 лица, от които 100 да бъдат от ромски  произход, а 20 от други групи в неравностойно положение.

2. Провеждане на мотивационно обучение - в резултат на изпълнението на дейността 90  лица от  уязвимите групи  следва да преминат  успешно  мотивационно обучение. 

3. Професионално обучение – 60 лица ще бъдат включени в обучение и ще повишат своята квалификация, знания и умения, при приключване на обученията 60 лица ще придобият първа квалификационна степен.

4. Осигуряване на субсидирана заетост - на 90 лица от целевите групи ще бъде осигурена заетост за период от 12 месеца.

5. Насърчаване на самостоятелната заетост - най-малко 150 безработни и неактивни лица от уязвимите групи (лица от ромски произход, от маргинализираните общности  и др. уязвими групи) ще посетят публичните събития и презентации, организирани в  
в рамките на проекта, 60 лица ще бъдат включени в мотивационни семинари. От участниците в семинарите най-малко 50 лица ще бъдат включени в обучения за развитие на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения, като най-малко 45 от тях да преминат успешно и да получат сертификат. В резултат на обученията и индивидуалните консултации от най-малко 40 лица ще бъдат разработени стратегии и бизнес планове за самостоятелна стопанска дейност. Очаква се най-малко 6 лица да регистрират собствени дружества и да стартират стопанска дейност.

6. Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността – в резултат на изпълнение на дейността в гр. Хасково ще бъде създадена интегрирана междусекторна социално-здравна услуга с фокус към децата и семействата от уязвимите групи. Очаква се в края на дейността услугата да са ползвали най-малко 210 роми и други представители на уязвимите групи. В дейностите по превенция на здравето и повишаване на информираността за рисковете от различни заразни и обществено-значими заболявания ще бъдат обхванати най-малко 250 лица.

7. Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи - в резултат на изпълнението на дейността ще бъде постигната позитивна промяна на нагалсите на широката общественост спрямо техните съграждани от ромски произход и други маргинализирани общности. В дейностите по застъпничество ще бъдат обхванати най-малко 45 лица от ромски произход. Ще бъдат проведени 4 обществени дискусии, посветени на проблемите пред интеграцията на ромската общност и преодоляването на съществуващите стереотипи с най-малко 240 частници. Ще бъдат проведени 2 големи културни събития, посветени на изкуството и традицията на ромите.Дейности по ОП НОИР

1. Допълнително обучение по български език за децата и учениците, за които българският език не е майчин - над 320 деца от етническите малцинствени групи  да бъдат включени в мерки  за образователна  интеграция чрез допълнителни занимания по български език.


2. Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства и подкрепа за продължаване на образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средно образование - включени в допълнтелни занимания най-малко 1 020 ученика


3. Осигуряване на психологическа подкрепа за децата и учениците от етническите малцинства - осигурен достъп до психологическо подпомагане за 1 200 деца и ученици. Индивидуална работа с най-малко 100 ученици от ромски произход.

4. Подобряване на образователната среда в шест училища и две детски градини - в резултат на изпълнение на дейността ще бъде осигурена по-добра образователна среда в 6 училища и 2 детски градини в Община Хасково, в които се обучават общо 1 207 деца и ученици.

5. Насърчаване участието на родителите в образователния процес и работа с родителите от етническите малцинства за превенция на отпадането от училище
- ще бъде организирано и проведено "Училище за родители" за 260 родители на деца и ученици от силно уязвимите групи.
Ще бъдат проведени 16 публични дискусии с родители в 8 училища и детски градини, в които ще  вземат участие най-малко 800 души.

6. Кариерно ориентиране на учениците в две училища в Община Хасково - близо  650 ученици ще бъдат включени в различни дейности за кариерно ориентиране, съобразени с тяхната възраст, интереси и желания.От тях най-малко 250 ученици от гимназиален етап ще получат възможност за индивидуални кариерни консултации.Ще бъдат проведени 10 събития "Ден на професията", 5 събития "Панорама на труда", 43 презентации и семинари за кариерно ориентиране, 3 срещи с работодатели.

Файлово хранилище

AKVA3

Akva3 Строителство
ул. П.Р.Славейков 10
Хасково, България.
Akva3 Недвижими имоти
ул. П.Р.Славейков 10
Хасково, България.
+359 (0) 38 661 588 +359 (0) 887 633 083
+359 (0) 38 661 544 +359 (0) 38 661 577
akva_3@abv.bg akva3@abv.bg
върни ме горе. Nicky Alexandrov